Školský klub detí

Školský klub detí

Informácie pre rodičov


Prevádzka ŠKD:

  • Pred vyučovaním:     od    6,30 hod.  do    7,45 hod.
  • Po vyučovaní:           od  11,35 hod.  do  16,30 hod.
  • O 16.00 hod. sa všetky deti presúvajú  do zbernej triedy.
  • Uvoľnenie na základe telefonického rozhovoru nie je možné.

 

Prijatie a odhlásenie do/z klubu:

  1. Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. O prijatí / neprijatí rozhodne riaditeľka školy vydaním písomného rozhodnutia.
  2. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy.

Poplatok:

Výška príspevku je 10,- € za mesiac.

Poplatok je potrebné zaplatiť do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.


Činnosť ŠKD:

Výchovno – vzdelávacia činnosť žiakov je v mimovyučovacom čase je zameraná na získanie vedomostí, zručností a návykov v rozsahu platných učebných osnov.

Pri popoludňajšej činnosti sa prihliada na individuálne potreby a záujmy detí. Záujmová činnosť sa zameriava na rozvoj estetickej, prírodovednej, spoločenskovednej a športovej činnsoti. Vo vzdelávacej zložke sa dôraz kladie predovšetkým na rozvoj komunikácie.

Činnosť prebieha v triedach, telocvični a na ihrisku pri škole.

V školskom klube detí platí pre všetky deti platí školský poriadok. V prípade jeho sústavného porušovania, bude dieťa zo školského klubu vylúčené.


Tlačivá - školský klub

Žiadosť o prijatie do ŠKD: prihlaska_SKD

Splnomocnenie na preberanie dieťaťa: Splnomocnenie_prebebranie_deti_zo_SKD

Odhláška žiaka zo ŠKD: Odhlaska_-SKD

Prehlásenie o samostatnom odchode dieťaťa: Prehlasenie_o_odchode

Zvonenie
Pondelok 15.07.2024
1. hodina
08:00 - 08:45
2. hodina
08:50 - 09:35
3. hodina
09:50 - 10:35
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
12:15 - 13:00
6. hodina
13:05 - 13:50
7. hodina
13:55 - 14:40
Kalendár
jún
19
Branné cvičenie
19.06.
jún
20
Branné cvičenie (0-4)
20.06.
jún
20
Bratislava-Devín (5-9)
20.06.
jún
21
Športový deň
21.06.
jún
28
Vysvedčenie
28.06.