O škole

O škole

ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny na našej škole sú od 12:30 do 14:00.

Ďakujeme, že ich rešpektujete.


PROFIL ŠKOLY

Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou so sídlom Na Hôrke 30 v Nitre poskytuje vzdelávanie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou a so špecifickými poruchami učenia  od  1. septembra 2004. 

Školu navštevujú žiaci od prípravného po deviaty ročník, podľa individuálnej potreby. Noví žiaci sú prijímaní aj v priebehu celého roka. Obsah vzdelávania je rovnaký ako na bežnej základnej škole, pričom je obohatený o vyučovací predmet ILI (individuálna logopedická intervencia). So žiakmi okrem logopedičky pracuje kolektív špeciálnych pedagógov, ktorí sa zameriavajú na individuálne potreby jednotlivých žiakov. Škola využíva pri vyučovaní moderné informačné a  komunikačné technológie, žiakom je k dispozícii školský klub, kde majú možnosť rozvíjať svoje zručnosti, kreativitu a pohybovú aktivitu. V našej škole sa snažíme vytvoriť bezpečné miesto, kde v priateľskej atmosfére s dôrazom  na vzájomný rešpekt a toleranciu  vychovávane samostatných a sebavedomých žiakov.


VEDENIE ŠKOLY

Riaditeľka školy:   PaedDr. Ľudmila Držiková

Zástupkyňa školy:   Mgr. Mária Chalusová

Výchovná poradkyňa:   Mgr. Žaneta Žáková


VÝCHOVNÝ PORADCA

Mgr. Žaneta Žáková

Konzultačné hodiny: Streda 13:00 - 14:30

Email: vychovnyporadca@logoskola.sk

Činnosť: 

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orienácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných  školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Stránky, o ktorých by ste mali vedieť


PROJEKTY A AKCIE ŠKOLY

ŠPORT A ZDRAVIE:

Korčuliarsky výcvik

Vianočný  floorballový turnaj

Výstup na Zobor

Európsky týždeň športu

Zdravý životný štýl

Cesta za zdravím - projekt

Viem čo zjem

VZDELANIE A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ:

English ONE - Moderné vzdelávacie materiály na výučbu angličtiny na ZŠ

Vedomostné ostrovy - Nadácia Volkswagen Slovakia

Krajská knižnica

Buď múdrejší ako oheň - projekt s hasičmi

Beseda na tému "Šikana" - mestská polícia

Hviezdoslavov Kubín - recitačná súťaž

Dopravné ihrisko

Zachráň Zem - enviromentálna výchova

iBobor

Čítame spolu - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - celoslovenská aktivita

Múzeum Madame Tussauds

Zvonenie
Pondelok 15.07.2024
1. hodina
08:00 - 08:45
2. hodina
08:50 - 09:35
3. hodina
09:50 - 10:35
4. hodina
10:40 - 11:25
5. hodina
12:15 - 13:00
6. hodina
13:05 - 13:50
7. hodina
13:55 - 14:40
Kalendár
jún
19
Branné cvičenie
19.06.
jún
20
Branné cvičenie (0-4)
20.06.
jún
20
Bratislava-Devín (5-9)
20.06.
jún
21
Športový deň
21.06.
jún
28
Vysvedčenie
28.06.